Europabevægelsen i Københavns Omegns nytårskur 2018

Søndag den 07. 01. 2018 holdt Europabevægelsen i Københavns Omegn sin traditionelle nytårskur i Europahus Højgaard i Bagsværd.

Som vanligt skålede vi nytåret ind, drak kaffe og nød den berømte Europalagkage.

Det er os en stor glæde, at ambassadør Friis Arne Petersen, Danmarks ambassadør i Tyskland, holdt nytårstalen. Der var meget at tale om, og med Friis Arne Petersens  enorme erfaring som topdiplomat kombineret med hans dybe viden og indsigt i internationale forhold fik deltagerne en fremragende præsentation af både verdenssituationen og mulighederne for Europa. Friis Arne Petersen talte som privatperson.

Vi står over for en ny verdensorden med udgangspunkt i valget af Donald Trump til præsident i USA og de mange udmeldinger om begrænsninger i USA’s internationale engagementer, navnlig i frihandelsaftaler. Hertil kommer Brexit, hvor der både skal opnås en tilfredsstillende aftale om UK’s udtræden af EU og en aftale om det fremtidige samarbejde, sandsynligvis med en overgangsordning fra 29. 03. 2019

.Nytårskur hos Europabevægelsen

De vigtige parlamentsvalg i både Frankrig og Tyskland blev belyst, og vi fik en grundig vurdering af den indenrigspolitiske situation i Tyskland, som forhåbentligt ender med et regeringssamarbejde, der er godt for Europa og dermed for Danmark.

Valget af Emmanuel Macron som præsident i Frankrig er godt for EU, hvor det er vigtigt, at der findes en balance mellem synspunkterne i Paris og Berlin, således at den fransk-tyske motor kan  blive en afgørende drivkraft for EU’s fremtid.

Danmarks situation i det fremtidige samarbejde vanskeliggøres af de danske undtagelser (forbehold), hvad der vil kræve et stort og dygtigt diplomatisk arbejde for under de givne betingelser at opnå det bedste for Danmark.

Efter Friis Arne Petersens imponerende tale var der rig lejlighed til at stille spørgsmål. Der var mange spørgsmål fra de mange interesserede deltagere. Alle spørgsmål blev grundigt  og kyndigt besvaret,

Afslutningsvis rettede regionsformand Poul Breyen en varm tak til Friis Arne Petersen for den fremragende orientering.

Nytårskur hos Europabevægelsen

Tekst og foto: Erik J. M. Pedersen

Stine Bosse i Avedøre 13. 09. 2017

Onsdag den 13. 09. 2017 besøgte vores landsformand, Stine Bosse, Avedøre til et offentligt møde i Enghøjhuset arrangeret af Europabevægelsen i Københavns Omegn.

Regionsformand Poul Breyen bød velkommen, hvorefter Stine Bosse talte om de mange udfordringer, vi har i Europa, og som bedst løses gennem et tæt, europæisk samarbejde. Emner som migration, økonomisk samarbejde og økonomisk vækst samt forsvarsdimensionen var blandt de mange aktuelle emner.

Dagen var særlig aktuel, fordi kommissionsformand Jean-Claude Juncker samme formmiddag holdt sin årlige State of the Union tale.  Talen var i vidt omfang baseret på Europa-Kommissionens hvidbog af 1. marts 2017 og de senere offentliggjorte refleksionspapirer om  styring af globaliseringen, EU’s sociale dimension, tættere økonomisk og monetært samarbede samt forsvarsdimensionen. Desværre har den offentlige debat i Danmark om disse emner været svær at få øje på; men nu er der anledning til på grundlag af talen at tag emnerne op.

Kommissionens ønske om at få flere med i euroen har særlig betydning for Danmark, fordi kun Storbritannien og Danmark har et juridisk gyldigt euro-forbehold (undtagelse), og med Storbritannien ude af EU kan Danmark risikere at blive marginaliseret.

Forsvarsdimensionen er også vigtig for Danmark, hvor vi som bekendt har et forsvarsforbehold, som vil kunne hindre Danmark i at deltage i væsentlige dele af forsvarssamarbejdet. Det er derfor på tide, at diskussionen om afskaffelse af forsvarsforbeholdet sættes i gang.

Efter Stine Bosses oplæg var der rig lejlighed til diskussion, hvad deltagerne i høj grad benyttede sig af med mange gode spørgsmål og interessante betragtninger.

Stor tak til Stine og stor tak til deltagerne.

Arrangementet er støttet af Europa-nævnet.

Skrevet 16. 09. 2017 af Erik J. M. Pedersen, næstformand, Europabevægelsen i Københavns Omegn

På billedet ses Stine Bosse tale med deltagerne.

 

 

Sommerstævne 2017

Europabevægelsen i Københavns Omegn holdt sit årlige sommerstævne lørdag den 10. juni 2017 i Hedeland Naturpark ved Hedehusene.

De interesserede europæere nød godt af det gode sommervejr, hvor vi på Hedehusgård station begyndte med et besøg på Hedelands Veteranbanes udstilling af gamle lokomotiver og togvogne. Derefter kørte vi med veteranbanen og nød turen gennem den smukke naturpark til endestationen Fem Ege. Her indtog vi de medbragte lækre sandwiches og drikkevarerne. Der var god tid til at nyde vejret, spisningen og det gode sociale samvær.

Senere på eftermiddagen kom Jens-Kristian Lütken, den ene af vore to nyvalgte næstformænd. Jens-Kristian holdt en særdeles interessant tale, hvor han kom ind på præsidentvalget i Frankrig og parlamentsvalget i Storbritannien og dermed naturligvis Brexit.  EU’s fremtid blev omtalt og diskuteret bl. a.i lyset af Kommissionens refleksionspapirer om tættere ØMU-samarbejde og udviklingen af en europæisk forsvarspolitik. Spørgsmålene var mange, og blev alle besvaret klart og kompetent. Det stod klar, at vi ikke skal forvente nye folkeafstemninger om Danmarks undtagelser foreløbigt.

Stor tak til Jens-Kristian.

Herefter kørte vi med veterantoget tilbage til Hedehusgård station; men forinden havde regionsformand Poul Breyen sagt tak for en god dag til deltagerne.

På billedet taler Jens-Kristian Lütken, der har medbragt den nye generation.

Arrangementet er støttet af Europa-nævnet.

 

Tekst og foto: Erik J. M. Pedersen

 

Vil du være delegeret?

Europabevægelsen i Københavns Omegn har et ledigt mandat som delegeret til landsmødet lørdag-søndag den 29.-30. april 2017 i Aarhus.

Endvidere har vi tre ledige mandater som suppleanter for delegerede til landsmødet.

 

Er du interesseret så kontakt venligst næstformand Erik J. M. Pedersen, e-mail:

ejm@pedersen.mail.dk      –  eller tlf. 36490156.

Generalforsamling 2017 i Københavns Omegn
Regionsformand Poul Breyen viser det samarbejdende Europa

M4034S-4211

Poul Breyen takker Terkel T. Nielsen for fint udført dirigenthverv

M4034S-4211

 

Europabevægelsen i Københavns Omegn afholdt sin ordinære generalforsamling onsdag den 8. marts 2017 i Europahus Højgaard i Bagsværd.

Læs referatet ved at klikke på nedenstående link.

EUBEV REKO GF 2017-03-08 Referat pdf

På øverste billede viser regionsformand Poul Breyen det samarbejdende Europa.

På nederste billede takker Poul Breyen Terkel T. Nielsen for fint udført dirigenthverv.

Behørigt underskrevet referat beror hos næstformanden, der tillige er sekretær.

 

Næste regionsbestyrelsesmøde holdes torsdag den 30. marts 2017. Du er velkommen til at kontakte regionsformanden eller næstformanden, hvis der er emner, du ønsker drøftet.

 

Arrangementerne er støttet af EUROPA-nævnet.

 

 

Menneskerettigheder i fokus

Onsdag den 8. marts 2017 forud for generalforsamlingen i Europabevægelsen i Københavns Omegn havde vi den store glæde at have seniorforsker, cand. jur. Eva Ersbøll, ph. d. fra Institut for Menneskerettigheder som gæstetaler. Mødets titel var

Menneskerettigheder i fokus – i Danmark, EU, Europa og verden

Mødet blev gennemført i dialogform, hvor Eva Ersbøll fortalte om menneskerettighedernes tilblivelse efter anden verdenskrig og den udvikling, der siden er sket bl. a. gennem Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols (EMD) dynamiske fortolkning af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK). Det har i den senere tid  fra nogle politikere været fremført, at EMD er gået for vidt i fortolkningen af EMRK, og at Danmark, som overtager det halvårlige formandskab i Europarådet fra 1. november 2017, bør forsøge at ændre om ikke selve EMRK så dog den dynamiske fortolkning. Et argument her er, at både EMRK og EMD bør have folkelig opbakning.

Nogle af de for tiden mest diskuterede sager drejer sig om, hvorvidt kriminelle efter afsoning af deres dom skal kunne udvises. Eva Ersbøll forklarede på forbilledlig måde de mange overvejelser, som dommerne i disse sager går ind i. Det er betryggende, at sagerne på denne måde bliver belyst, således at hensyn også tages til andre forhold end den kriminelle forseelse. Det kan eksempelvis være hensynet til personens familieforhold og eventuelle forsørgerpligt over for børn født i Danmark. Når det drejer sig om statsløse er sagerne yderligere komplicerede og her må Statsløsekonventionen tages i betragtning.

En række aktuelle både gamle og nye afgørelser blev belyst på baggrund af Eva Ersbølls store viden og indsigt i disse ofte vanskelige emner.

Der blev også tid til at drøfte forholdet mellem EMRK, der er inkorporeret i dansk lovgivning og Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder, der er primær EU-ret.

Det er min opfattelse, at interessen for menneskerettighederne blev styrket, og vi siger mange tak til Eva Ersbøll for den fremragende formidling.

Erik J. M. Pedersen

PS. På billedet er dialogen i gang med Eva Ersbøll for bordenden.

Nytårskur 2017

Traditionen tro holdt Europabevægelsen i Københavns Omegn nytårskur. Det skete søndag den 8. januar 2017 i Europahus Højgaard i Bagsværd.

 

M4034S-4211

Jan E. Jørgensen skærer lagkage for

Regionsformand Poul Breyen bød velkommen til de mange fremmødte europæere. Vi skålede nytåret ind, hvorefter årets nytårstaler fik ordet. Nytårstaleren var Jan E. Jørgensen, medlem af Folketinget for Venstre, medlem af Folketingets Europaudvalg og sit partis ordfører for både EU og menneskerettigheder.

 Jan E. Jørgensen holdt en inspirerende tale, hvorunder han fortalte, hvordan han var blevet EU-ordfører i forbindelse med Morten Løkkegaards tilbagevenden til Europa-Parlamentet. Jan redegjorde bl. a. for valgkampen op til folkeafstemningen den 3. december 2015 om tilvalgsordningen og kom her ind på problemet med usaglige og urigtige oplysninger fra nogle af modstanderne. Pressens dækning af EU-stoffet opleves ofte negativt, hvad der hænger sammen med pressens rolle som kontrollant over for magthaverne, som bevirker, at disse kommer i forsvarspositionen. Det aktuelle emne, særaftalen om Europol som den bedst mulige løsning, blev også kommenteret.

 Jan E. Jørgensen så 2017 med flere parlamentsvalg i EU som indeholdende muligheder både for opblomstring af opbakningen til EU og for det modsatte, hvis eksempelvis Frankrig og Holland besluttede sig for at træde ud af EU, som så i yderste konsekvens kunne gå i opløsning.

 Efter talen drak vi kaffe og nød den helt særlige Europalagkage, hvorefter det var tid at stille spørgsmål til Jan E. Jørgensen.

M4034S-4211

Der diskuteres til kaffen og lagkagen

 

 Spørgsmålene var mange om bl. a. EU’s tilpasningsevne og dermed mulighederne for øget opbakning fra befolkningerne.

 Et særligt emne var Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, fordi Danmark den 1. november 2017 overtager det halvårlige formandskab for Europarådet, og fordi flere politikere har talt om at suspendere dele af konventionen i en årrække, eller at Danmark helt skulle trække sig ud af konventionen. Jan forklarede, at suspension ikke er muligt juridisk. Hans synspunkt er, at man ikke behøver at lave konventionen om; men at man kan ændre fortolkningen navnlig af de positive rettigheder, således at den folkelige opbakning ikke udhules af bagatelsager.

 Det var en både interessant og inspirerende diskussion, der understreger nødvendigheden af, at vi i Europabevægelsen markerer os i debatten og bakker om det europæiske fællesskab.

  

Vi siger tak til Jan E. Jørgensen for hans fine indsats.

M4034S-4211

Poul Breyen takker Jan E. Jørgensen

 

 

 

Tekst og foto: Erik J. M. Pedersen

Nytårskur 2016 i Københavns Omegn

Europabevægelsen i Københavns Omegn holdt søndag den 10. 01. 2016 sin traditionelle nytårskur i Europahus Højgaard i Bagsværd.

Regionsformand Poul Breyen bød velkommen og causerede lidt over tingenes tilstand i Europa. Herefter introducerede Poul dagens nytårstaler, Morten Løkkegaard, folketingsmedlem for Venstre, partiets EU-ordfører og medlem af Folketingets Europaudvalg samt næstformand i Europabevægelsen.

Morten Løkkegaard så først tilbage på året 2015, hvor folkeafstemningen den 3. december med det triste nej vil skabe store problemer for Danmark inden for retlige og indre anliggender. Politikerne analyserer naturligvis årsagerne til dette nej. Der er flere; men det er tydeligt at suverænitetsspørgsmålet har afgørende betydning for danskerne. Medvirkende har også været flygtninge- og migrantproblemet, der blev en væsentlig faktor op til afstemningsdagen.

Morten kom derefter ind på det nye år, 2016. Regeringen har allerede været på besøg i Bruxelles i sit forsøg på at finde en tilfredsstillende ordning for Danmark. Sagen er alvorlig, og stemningen i Bruxelles er ikke særlig venlig over for Danmark, som jo kunne have benyttet den tilvalgsordning, som er et særdeles fint tilbud til Danmark. Danmark risikerer på dette område at blive betragtet som et tredjeland og vil sandsynligvis få tilbudt en aftale i stil med Norges, hvad der ikke er tilfredsstillende for politiets efterforskningsmuligheder.

Der skal findes en løsning inden udgangen af 2016, idet den nye Europol-forordning forventes at træde i kraft i foråret 2017.

Alt dette skal også ses i lyset af, at EU har problemer, der er langt større end Danmarks. Den økonomiske vækst med jobskabelse, klima- og energiområdet og ikke mindst flygtninge- og migrantspørgsmålet. Hertil kommer frygten for Storbritanniens mulige udtræden af EU efter folkeafstemningen, der sandsynligvis fremrykkes til 2016. Nyeste meningsmåling viser p. t. flertal for udtrædelse. I en del andre EU-lande ser man de EU-skeptiske partier vinde frem, ligesom der dannes EU-modstanderorganisationer af forskellig slags.

Morten sluttede af med at se på Europabevægelsens rolle, som en organisation der kan hjælpe og presse politikerne frem i det europæiske samarbejde. Der bliver virkeligt noget at se til i det nye år.

Mortens levende og inspirerende tale medførte mange spørgsmål og synspunkter fra deltagerne, hvad der vidner om et stærkt engagement i Europasagen. Morten besvarede beredvilligt og uddybende de mange spørgsmål.

Stor tak til Morten Løkkegaard for en inspirerende dag.

 

Gallery Notice : Images have either not been selected or couldn't be found

Tekst: Erik J. M. Pedersen