Offentligt møde om VELUX

Europabevægelsen i Københavns Omegn holdt den 25. oktober 2018 et velbesøgt offentligt møde om den verdenskendte danske virksomhed VELUX. Det fandt sted i Gentofte-Vangede Idrætsforening (GIV) i Gentofte.

Vi havde den store glæde, at Pia Loft, Director Global Public Affairs i VELUX, påtog sig opgaven at fortælle om VELUX og virksomhedens historie, produkter, betydningen af EU og mulighederne for indflydelse på direktiver og standarder samt energieffektivitet og miljø.

VELUX består af mange selskaber under VKR Holding A/S, som er fondsejet. Det samlede antal medarbejdere er omkring 10.000. VELUX har salgsorganisationer i 40 lande. Hvis du vil vide mere om VELUX anbefales webstederne: www.velux.dk og www.velux.com – hvor masser af information er tilgængelig.

For os i Europabevægelsen var det særligt interessant at høre om, hvordan VELUX bl. a.gennem sit kontor i Bruxelles og i alliancer med  andre selskaber og i samarbejde med bl. a. Europa-Kommissionen kan fremføre relevante synspunkter, som så kan indgå i de forskellige regelsæt, som EU udarbejder, fx i direktiver, som så omsættes til national lovgivning i de enkelte EU-lande.

EU’s konkurrenceregler er naturligvis af stor betydning for VELUX, som er stor tilhænger af EU, hvor Det Indre Marked giver adgang til markedsføring i de 28 EU-medlemsstater. Med sin store markedsandel er VELUX meget opmærksom på EU’s regler, som forbyder misbrug af dominerende stilling på markederne.

VELUX er mest kendt for sine ovenlysvinduer. Det er her tankevækkende, at vinduerne skal tilgodese isolering og indfald af sollys. Netop ovenlysvinduer giver muligheder for at udnytte tagetager til eksempelvis kontorer. Vinduerne skal også tilgodese et godt arbejdsmiljø med dagslys og den rette temperatur. Undersøgelser har vist, at et godt arbejdsmiljø kan øge produktiviteten med 10 – 25 pct. Udtrykket “Vi sælger dagslys” er meget beskrivende.

Spørgelysten var stor, og alle spørgsmål blev besvaret af Pia Loft på en særdeles kompetent måde.

Vi glæder os over den store interesse for en erhvervsvirksomhed og siger mange tak til Pia Loft for den fine indsats.

 

Tekst og foto: Erik J. M. Pedersen

På billedet ses Pia Loft tale til og med deltagerne.

Arrangementet var støttet af Europa-nævnet.

Norden i Europa

Norden i Europa var  titlen på det arrangement som Europabevægelsen i København og Frederiksberg og Europabevægelsen i Københavns Omegn indbød til i Nordens Hus i København hos Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd den 02 10.2018.

Vores værter var kommunikationschef Mary Gestin og Matilda Hällström fra kontoret Bruxelles.

Vi fik en fin gennemgang af  de nordiske landes demokratier. 5 lande med 27 mio. indbyggere, alle demokratiske og med høj grad af ligestilling. Et vigtigt kendetegn er, at der har været fred mellem de nordiske lande i mere end 200 år. Nordisk Råd, som er parlamentarikernes forum, blev dannet i 1952, og Nordisk Ministerråd, som er regeringernes forum, blev dannet i 1971.

De nordiske lande har mange ting til fælles; men der er også forskelle. Norge og Island er ikke med i EU, men i EØS, og er begge NATO-medlemmer. Finland er i EU og tilmed et euroland, men ikke medlem af NATO, Sverige er medlem af EU, men har ikke euroen som valuta og er ej heller NATO-medlem. Danmark er som bekendt både medlem af EU og af NATO, men har fire EU-undtagelser, herunder euro-undtagelsen.

Alligevel er det vigtigt, at de nordiske lande kan drøfte og koordinere indsatserne i EU på de områder, hvor der er fælles interesser. Sverige er velkendt som industrination, Norge, Island og Danmark har store fiskeriinteresser, og hertil kommer Danmarks interesser som både industri- landbrugs- og handelsnation.

At Norden har være foregangsland kan ses af, at allerede i 1957 blev Nordisk Pasunion en realitet, så nordiske statsborgere kunne rejse inden for Norden uden pas. Megen lovgivning for arbejdsmarkedet blev samordnet til et integreret arbejdsmarked i 1962

For Danmark er det særligt vigtigt at have samarbejdspartnere i lyset af Brexit, hvor Danmark står til at miste sin største meningsfælle i EU.

Vi siger tak til Mary Gestrin og Matilda Hällström med de bedste ønsker for det fortsatte nordiske samarbejde.

Tekst: Erik J. M. Pedersen

Europabevægelsens sommerstævne 2018

Fredag den 8. juni 2018 afholdt Europabevægelsen i Københavns Omegn sit årlige sommerstævne. Det foregik på Frilandsmuseet i Lyngby.

Første del af arrangementet var en rundvisning på Frilandsmuseet, hvor vi af den kyndige rundviser fik en masse at vide om livet i landbruget for flere hundrede år siden, hvor man ikke havde de hjælpemidler, vi kender fra nutidens landbrug. Vi fik forklaret om både bygninger og livet i landbruger på den tid. En særlig interessant oplysning var, at man på grund af forurening af vandet med bakterier var nødt til at drikke øl, som man selv bryggede på gårdene.

Som bekendt er landbrugspolitikken og navnlig landbrugsstøtten aktuelle emner i EU-debatten, ikke mindst  op til de forestående forhandlinger om EU’s syvårige finansielle ramme (budget).

Anden del af arrangementet var spisning i Frilandsmuseets restaurant. hvor regionsformand Poul Breyen orienterede om aktiviteterne i Europabevægelsen.

Arrangementets gæstetaler var LineaSøgaard-Lidell, der er kandidat for Venstre til Europa-Parlamentet ved valget i maj 2019. Linea orienterede om europæisk politik  og hendes synspunkter og prioriteringer.

Herefter sagde vi farvel og kørte ud i den smukke sommeraften.

Arrangementet var støttet af Europa-nævnet.

 

Tekst og foto: Erik J. M. Pedersen

På billedet takker regionsformand Poul Breyen EP-kandidat Linea Søgaard-Lidell

Menneskerettigheder og grundrettigheder

Tirsdag den 13. 03. 2018 holdt Europabevægelsen i Københavns Omegn i Europahus Højgaard i Bagsværd et åbent møde med emnet: Menneskerettigheder i EU og Europarådet, herunder EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder og Europarådets konventioner. Emnet er højaktuelt, fordi Danmark i indeværende halvår frem til den 18. 05. 2018 har formandskabet for Europarådet.

Taleren var Claus von Barnekow, der er Danmarks tidligere ambassadør ved Europarådet.

Claus von Barnekow delte på en levende og inspirerende måde ud af sin enorme viden og erfaring på dette vigtige område. Som bekendt er der fra nogle politikere rejst en stærk kritik af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) og navnlig af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) i Strasbourg for dens påståede dynamiske fortolkning af EMRK.

Claus von Barnekow belyste den offentlige debat herom og kunne pege på, at debatten ofte sker på et ufuldstændigt grundlag. Navnlig den i nogle tilfælde manglende mulighed for at kunne udvise dømte udlændinge efter udståelsen af deres straf har været kritiseret. Her er det vigtigt, at domstolene tager alle relevante og aktuelle forhold i betragtning, fx forseelsens grovhed og den dømtes relationer til Danmark, herunder om den dømte har ægtefælle og børn her i landet.

Regeringen har taget initiativet til en Copenhagen Declaration, som den håber at få opbakning til fra alle 47 medlemslande af Europarådet. Det kan blive vanskeligt, og det er sandsynligt, at en eventuel vedtagelse vil blive i en ændret form end regeringens oprindelige forslag. EMD har naturligvis som domstol fuld uafhængighed; men EMD har i en årrække haft et stort efterslæb i behandlingen af det meget store antal sager. En mulighed kunne være at begrænse antallet af sager, der kommer til afgørelse ved EMD ved at afgørelserne træffes endeligt af nationale domstole.

Europarådet er som bekendt ikke en EU-institution. For de 28 EU-medlemsstater, som alle er medlemmer af Europarådet, gælder tillige EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder, som med Lissabontraktatens ikrafttræden den 01. 12. 2009 fik status som primær EU-ret. Overtrædelser pådømmes af EU-Domstolen i Luxembourg.

Stor tak til Claus von Barnekow for den særdeles fine præsentation og den udførlige besvarelse af de mange spørgsmål fra deltagerne.

På billedet ses Claus von Barnekow tale til og med de intenst lyttende tilhørere.

Vil du vide mere om menneskerettigheder er det en god ide at besøge Institut for Menneskerettigheders websted (menneskeret.dk) og Europarådets websted (coe.int).

Tekst og foto: Erik J. M. Pedersen

 

Generalforsamling – Europabevægelsen i Københavns Omegn

Tirsdag 13. 03. 2018 holdt Europabevægelsen i Københavns Omegn ordinær generalforsamling i Europahus Højgaard i Bagsværd. Efter at regionsformand Poul Breyen havde aflagt bestyrelsens beretning, og årsregnskabet for 2017 var gennemgået og godkendt, blev følgende valgt til regionsbestyrelsen mv.

Poul Breyen blev genvalgt som regionsformand

Erik J. M. Pedersen blev genvalgt som næstformand

Nils Juhl Andreasen blev nyvalgt som kasserer

Flemming Holst Larsen, Hanne Calberg og Mette Jacobsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. Jørn Holdt blev nyvalgt som bestyrelsesmedlem.

Til Hovedbestyrelsen genvalgtes Poul Breyen (født medlem), Mette Jacobsen, Erik J. M. Pedersen og Flemming Holst Larsen.

Vil du være delegeret til landsmødet 21.-22. april 2018 på Amager?

Vi har nogle ledige mandater som delegeret til landsmødet 21.-22. april 2018. Er du  interesseret og er du medlem af Europabevægelsen i Københavns Omegn så kontakt næstformand Erik J. M. Pedersen snarest muligt. E-mail: ejm@pedersen.mail.dk eller pr. tlf. 36490156.


 

På billedet ses regionsformand Poul Breyen (stående) og dirigent Terkel T. Nielsen (siddende).

 

Tekst og foto: Erik J. M. Pedersen

 

Europabevægelsen i Københavns Omegns nytårskur 2018

Søndag den 07. 01. 2018 holdt Europabevægelsen i Københavns Omegn sin traditionelle nytårskur i Europahus Højgaard i Bagsværd.

Som vanligt skålede vi nytåret ind, drak kaffe og nød den berømte Europalagkage.

Det er os en stor glæde, at ambassadør Friis Arne Petersen, Danmarks ambassadør i Tyskland, holdt nytårstalen. Der var meget at tale om, og med Friis Arne Petersens  enorme erfaring som topdiplomat kombineret med hans dybe viden og indsigt i internationale forhold fik deltagerne en fremragende præsentation af både verdenssituationen og mulighederne for Europa. Friis Arne Petersen talte som privatperson.

Vi står over for en ny verdensorden med udgangspunkt i valget af Donald Trump til præsident i USA og de mange udmeldinger om begrænsninger i USA’s internationale engagementer, navnlig i frihandelsaftaler. Hertil kommer Brexit, hvor der både skal opnås en tilfredsstillende aftale om UK’s udtræden af EU og en aftale om det fremtidige samarbejde, sandsynligvis med en overgangsordning fra 29. 03. 2019

.Nytårskur hos Europabevægelsen

De vigtige parlamentsvalg i både Frankrig og Tyskland blev belyst, og vi fik en grundig vurdering af den indenrigspolitiske situation i Tyskland, som forhåbentligt ender med et regeringssamarbejde, der er godt for Europa og dermed for Danmark.

Valget af Emmanuel Macron som præsident i Frankrig er godt for EU, hvor det er vigtigt, at der findes en balance mellem synspunkterne i Paris og Berlin, således at den fransk-tyske motor kan  blive en afgørende drivkraft for EU’s fremtid.

Danmarks situation i det fremtidige samarbejde vanskeliggøres af de danske undtagelser (forbehold), hvad der vil kræve et stort og dygtigt diplomatisk arbejde for under de givne betingelser at opnå det bedste for Danmark.

Efter Friis Arne Petersens imponerende tale var der rig lejlighed til at stille spørgsmål. Der var mange spørgsmål fra de mange interesserede deltagere. Alle spørgsmål blev grundigt  og kyndigt besvaret,

Afslutningsvis rettede regionsformand Poul Breyen en varm tak til Friis Arne Petersen for den fremragende orientering.

Nytårskur hos Europabevægelsen

Tekst og foto: Erik J. M. Pedersen

Stine Bosse i Avedøre 13. 09. 2017

Onsdag den 13. 09. 2017 besøgte vores landsformand, Stine Bosse, Avedøre til et offentligt møde i Enghøjhuset arrangeret af Europabevægelsen i Københavns Omegn.

Regionsformand Poul Breyen bød velkommen, hvorefter Stine Bosse talte om de mange udfordringer, vi har i Europa, og som bedst løses gennem et tæt, europæisk samarbejde. Emner som migration, økonomisk samarbejde og økonomisk vækst samt forsvarsdimensionen var blandt de mange aktuelle emner.

Dagen var særlig aktuel, fordi kommissionsformand Jean-Claude Juncker samme formmiddag holdt sin årlige State of the Union tale.  Talen var i vidt omfang baseret på Europa-Kommissionens hvidbog af 1. marts 2017 og de senere offentliggjorte refleksionspapirer om  styring af globaliseringen, EU’s sociale dimension, tættere økonomisk og monetært samarbede samt forsvarsdimensionen. Desværre har den offentlige debat i Danmark om disse emner været svær at få øje på; men nu er der anledning til på grundlag af talen at tag emnerne op.

Kommissionens ønske om at få flere med i euroen har særlig betydning for Danmark, fordi kun Storbritannien og Danmark har et juridisk gyldigt euro-forbehold (undtagelse), og med Storbritannien ude af EU kan Danmark risikere at blive marginaliseret.

Forsvarsdimensionen er også vigtig for Danmark, hvor vi som bekendt har et forsvarsforbehold, som vil kunne hindre Danmark i at deltage i væsentlige dele af forsvarssamarbejdet. Det er derfor på tide, at diskussionen om afskaffelse af forsvarsforbeholdet sættes i gang.

Efter Stine Bosses oplæg var der rig lejlighed til diskussion, hvad deltagerne i høj grad benyttede sig af med mange gode spørgsmål og interessante betragtninger.

Stor tak til Stine og stor tak til deltagerne.

Arrangementet er støttet af Europa-nævnet.

Skrevet 16. 09. 2017 af Erik J. M. Pedersen, næstformand, Europabevægelsen i Københavns Omegn

På billedet ses Stine Bosse tale med deltagerne.

 

 

Sommerstævne 2017

Europabevægelsen i Københavns Omegn holdt sit årlige sommerstævne lørdag den 10. juni 2017 i Hedeland Naturpark ved Hedehusene.

De interesserede europæere nød godt af det gode sommervejr, hvor vi på Hedehusgård station begyndte med et besøg på Hedelands Veteranbanes udstilling af gamle lokomotiver og togvogne. Derefter kørte vi med veteranbanen og nød turen gennem den smukke naturpark til endestationen Fem Ege. Her indtog vi de medbragte lækre sandwiches og drikkevarerne. Der var god tid til at nyde vejret, spisningen og det gode sociale samvær.

Senere på eftermiddagen kom Jens-Kristian Lütken, den ene af vore to nyvalgte næstformænd. Jens-Kristian holdt en særdeles interessant tale, hvor han kom ind på præsidentvalget i Frankrig og parlamentsvalget i Storbritannien og dermed naturligvis Brexit.  EU’s fremtid blev omtalt og diskuteret bl. a.i lyset af Kommissionens refleksionspapirer om tættere ØMU-samarbejde og udviklingen af en europæisk forsvarspolitik. Spørgsmålene var mange, og blev alle besvaret klart og kompetent. Det stod klar, at vi ikke skal forvente nye folkeafstemninger om Danmarks undtagelser foreløbigt.

Stor tak til Jens-Kristian.

Herefter kørte vi med veterantoget tilbage til Hedehusgård station; men forinden havde regionsformand Poul Breyen sagt tak for en god dag til deltagerne.

På billedet taler Jens-Kristian Lütken, der har medbragt den nye generation.

Arrangementet er støttet af Europa-nævnet.

 

Tekst og foto: Erik J. M. Pedersen

 

Vil du være delegeret?

Europabevægelsen i Københavns Omegn har et ledigt mandat som delegeret til landsmødet lørdag-søndag den 29.-30. april 2017 i Aarhus.

Endvidere har vi tre ledige mandater som suppleanter for delegerede til landsmødet.

 

Er du interesseret så kontakt venligst næstformand Erik J. M. Pedersen, e-mail:

ejm@pedersen.mail.dk      –  eller tlf. 36490156.

Generalforsamling 2017 i Københavns Omegn
Regionsformand Poul Breyen viser det samarbejdende Europa

M4034S-4211

Poul Breyen takker Terkel T. Nielsen for fint udført dirigenthverv

M4034S-4211

 

Europabevægelsen i Københavns Omegn afholdt sin ordinære generalforsamling onsdag den 8. marts 2017 i Europahus Højgaard i Bagsværd.

Læs referatet ved at klikke på nedenstående link.

EUBEV REKO GF 2017-03-08 Referat pdf

På øverste billede viser regionsformand Poul Breyen det samarbejdende Europa.

På nederste billede takker Poul Breyen Terkel T. Nielsen for fint udført dirigenthverv.

Behørigt underskrevet referat beror hos næstformanden, der tillige er sekretær.

 

Næste regionsbestyrelsesmøde holdes torsdag den 30. marts 2017. Du er velkommen til at kontakte regionsformanden eller næstformanden, hvis der er emner, du ønsker drøftet.

 

Arrangementerne er støttet af EUROPA-nævnet.