Danmark debatterer EU i uge 5

Du kan godt begynde at glæde dig. Politikere, kendte danskere og debattører står nemlig i kø for at invitere dig til en snak om EU i uge 5!

Vi Vil Europa har samlet en lang række spændende mennesker, der alle vil åbne deres hjem, yndlingsbar eller noget helt tredje for en EU-debat – med dig. Det sker i uge 5. Her lægger Vi Vil Europa alle kræfter ind for at få hele Danmark til at debattere EU.

Ambassadører, borgmestre og EU-kandidater åbner døren til debat

Du kan se listen over debattørerne og tilmelde dig debatterne på vivileuropa.dk/eu-uge-5/ Europabevægelsen er selvfølgelig også stærkt repræsenteret. Du kan bl.a. få dig en god snak med formand Stine Bosse onsdag den 30. januar på Frederiksberg.

Også Dansk Metals forbundsformand, direktøren for Tænketanken Europa og en lang række folketings- og EU-kandidater inviterer til en debat over hele landet. Du vil også kunne komme indenfor i flere europæiske ambassader og ambassadørboliger. Her åbnes dørene til en hyggelig samtale og lidt lækkerier fra hjemlandet.

Dilemmaer til diskussion i uge 5

Danmark Debatterer EU skal sætte skub i EU-debatten op til EU-valget den 26. maj 2019. Alle debatter vil tage udgangspunkt i dilemmaerne fra 1001 Hjem-folderen, som er udviklet af Vi Vil Europa. Her kan du komme til at tale om alt fra klimakrisen til bådflygtninge på Middelhavet. Du kan se folderen på 1001hjem.dk.

Vi Vil Europa er 24 organisationer og politiske partier, som er gået sammen om at styrke viden og debat om EU. I initiativet er der uenighed om meget, men enighed om, at debatten om EU starter hos danskerne.

Referat af generalforsamling 2017

Europabevægelsen Nordjylland holdt generalforsamling på Rebildhus den 14. februar.

Formanden John Lomholdt bød velkommen, og derefter fulgtes dagsordenen, hvor Jens Riise blev valgt som dirigent.

Formanden indledte med at nævne, at hans formandspost beroede på, at der i årets løb havde været afholdt ekstraordinær generalforsamling, idet den tidligere formand var fra-trådt i sin valgperiode.

I beretningen blev årets aktiviteter gennemgået, og der udtryktes glæde over en betydelig medlemsfremgang, ikke mindst grundet tilgang af unge medlemmer fra Europæisk Ungdom.

Der er dog stadig langt op til det medlemstal, der er udmeldt som Europabevægelsens mål, og han opfordrede til aktivt at medvirke i udbredelse af kendskabet til bevægelsens formål. Der er brug for langt større engagement og indsigt i de politiske forhold i Europa som helhed.

Formanden tilkendegav også behov for øget aktivitet i Regionen. Primært for at fremme organisationens formål, men også for at øge medlemstallet. Der udtryktes håb om, at den kommende Bestyrelse ville søge at brede aktiviteterne ud til hele regionen, og ikke ”kun” at koncentrere sig om Aalborg.

Det reviderede regnskab blev fremlagt af Bent Monrad. Året viste en balance på 18.450 kr. og en formue på 15.204 kr.

Både formandens beretning og regnskabet blev godkendt af de fremmødte.

Der var ikke indkommet forslag, og derefter gik man til valg til Bestyrelse.

John Lomholdt blev valgt som formand.

Efterfølgende var der en livlig debat om antallet af bestyrelsesmedlemmer, men det beslut-tedes at udvide antallet fra 4 til 7, og desuden søge bedst mulig geografisk repræsenta-tion.

Følgende blev valgt til bestyrelsen: Bent Monrad (Tårs), Gunhild Olesen Møller (Mors), John Buhl (Hals), Danni Andersen (Tylstrup), Narcis Georg Matasche (Aalborg), Christian Kornerup (Aalborg), Poul-Erik Uttrup (Fjerritslev).

Efter generalforsamlingen orienterede Poul-Erik Uttrup om ”Danmarks forhold til EU” – og tog udgangspunkt i sin bog: Vores EUROPA – hvorfra/hvorhen/hvorfor ?

Han kom ind på de ganske mange, ganske langvarige og ganske komplicerede kriser Europa/EU har været gennem de seneste år, og hvor jo ikke nær alle har fundet de fornødne løsninger. Der har tidligere været kriser i EF og EU, men sædvanligvis har de stillet sig pænt i kø, og er derefter blevet løst – eller i hvert fald blevet afklaret.

De seneste år har kriserne væltet ind over hinanden, og der har hverken været kapacitet eller vilje til reelt at løse dem. En af årsagerne dertil har givetvis været, at der med 28 medlemslande også har vist sig betydelige interessemodsætninger, og at det derfor har knebet med at finde fælles fodslag. – Og værre end det: Nogle lande har i den grad plejet deres nationale særinteresser, og dermed blæst på den solidaritet, de tidligere har været optaget af.

Poul-Erik Uttrup kom (naturligvis) også ind på både Brexit, flygtningeproblematikken og de forestående valg i Holland, Frankrig og Tyskland. Disse valg kan få helt afgørende ind-flydelse på hele EU´s fremtid.

Ikke mindst valgene i Frankrig og Tyskland er vigtige, for skulle de stærkt nationalistiske partier og grupperinger få den fremgang, der selv tror på, må man frygte det gensidigt forpligtende europæiske samarbejde kan gå op i fugerne.

Det er trods alt kun godt 70 år siden Europa lå hen som en rygende ruinhob, og hvor en række visionære mænd og kvinder skabte det politiske grundlag for den udvikling, der efterfølgende har skabt både fred og økonomisk udvikling i vor verdensdel.

Mange opfatter fred i vor del af verden som en given sag, og måske værdsætter man den først på det tidspunkt, der er ved at forsvinde.

Efter Poul-Erik Uttrups indlæg var der stor spørgelyst, og det var helt tydeligt, at forsam-lingen var indstillet på aktivt at være med til at udbrede kendskabet til EU – hvilket man mente Europabevægelsen er et fortrinligt springbrædt for.

Vi skal passe godt på Danmark !

Det gør vi ved også at passe godt på Europa.

 

Rikke Karlsson på Rebildhus

Dejlig stemning til et politisk møde på Rebildhus den 9. januar.

Et velbesøgt debatmøde med 53 tilmeldte, hvor Rikke Karlsson informerede om MELD og FELD fondenes betydning (og mangel på samme). Fulgt op af en kort info om tiden i DF.

Orientering om en måske vanskelig fremtid grundet Brexit og udfald af det kommende franske valg, hvor Marie Le Pen påregnes stor indflydelse.

Rikke Karlssons indlæg blev fulgt op af mange gode spørgsmål og svar.