Europarådet

Europarådet og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol 

Bliv medlem

Arrangementer

Europarådets historie

Europarådet blev dannet den 5. maj 1949 af 10 lande – heriblandt Danmark – for at sikre fred og stabilitet efter Anden Verdenskrig. Europarådet er siden vokset til 47 medlemslande og tæller i dag alle EU-lande samt lande som Tyrkiet, Serbien, Ukraine og Rusland. Europarådet er ikke en EU-institution, selvom den bygger på de samme værdier som EU; nemlig menneskerettigheder, demokrati og retsstatprincippet. Europarådet er baseret på mellemstatsligt samarbejde og adskiller sig derved fra EU’s overstatslige samarbejde.

Europabevægelsen er informationskontor for Europarådet i Danmark

Har du spørgsmål omkring Europarådet eller Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, er du velkommen til at skrive til europabevaegelsen@europabevaegelsen.dk eller ringe på +45 33 141 141.

Europarådets kerneopgaver

Europarådet arbejder primært med menneskerettighederne, demokrati og retsstatprincippet. Europarådet og dens institutioner rådgiver og overvåger medlemsstaterne og sikrer, at de lever op til deres forpligtelser. Europaområdet beskæftiger sig også med arbejde inden for kultur-, uddannelses- og mediepolitik, minoritetsproblemer samt sundhedsmæssige, miljømæssige, økonomiske og sociale anliggender.

Danmark arbejder aktivt for at løse Europarådets udfordringer

Hør tidligere ambassadør for Danmarks Faste Repræsentation ved Europarådet Arnold Skibsted fortælle om Europarådets arbejde.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Hør pressemedarbejder i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Patrick Lannin fortælle om domstolens arbejde. 

Institutioner i Europarådet

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

… er muligvis den mest kendte institution i Europarådet. Den blev oprettet i 1959 og ligger i Strasbourg. Dens opgave er at påse, at medlemsstaterne overholder deres forpligtelser i forbindelse med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Den er karakteriseret ved, at medlemsstaternes borgere og stater kan indgive klage over egne myndigheder til Domstolen. Siden dens oprettelse har den afgjort over 10.000 sager. Der er udpeget én dommer for hver medlemsstat.

Ministerkomitéen

 er Europarådets øverste politiske organ og har til formål at drøfte og vedtage aktuelle politiske og juridiske spørgsmål med relevans for Europarådet. Ministerkomitéen består af landenes udenrigsministre, hvor de normalt mødes en gang om året til møde i maj måned. I det daglige arbejde er medlemslandenes udenrigsministre præsenteret ved faste repræsentanter ved Europarådet, som normalt mødes en gang om ugen. Ligesom i EU’s ministerråd, går formandskabet for Europarådets Ministerkomité også på skift hvert halve år.

Den Parlamentariske Forsamling

… er en rådgivende forsamling, som vedtager anbefalinger til Ministerkomitéen, og som afgiver udtalelser om konventionsarbejdet. I forsamlingen diskuteres vigtige europæiske problemstillinger, ofte under stor opmærksomhed, hvis menneskerettighedssituationen i bestemte medlemslande tages op til diskussion. Forsamlingen består af i alt 630 parlamentarikere fra alle medlemslandenes parlamenter: 315 medlemmer og 315 suppleanter. De indgår i politiske partigrupper på tværs af grænser. Den Parlamentariske Forsamling mødes fire gange årligt i januar, april, juni og oktober til plenarmøder.

Generalsekretæren

… for Europarådet er den højest placerede embedsmand i Europarådet og hendes arbejde består bl.a. i at repræsentere Europarådet i de politiske kontakter til medlemslandenes regeringer. Generalsekretæren er kroaten Pejcinovic Buric, der blev valgt i 2019. Under sig har hun en vicegeneralsekretær, italieneren Gabriella Battaini-Dragoni, samt et generalsekretariat med ca. 2500 ansatte, som varetager administration, dokumentation og mødeforberedelsen.

Menneskerettighedskommissæren

er en forholdsvis ny institution i Europarådet, som blev oprettet i 2009 med det formål at fremme uddannelse og bevidsthed om menneskerettigheder og efterlevelse af Europarådets konventioner om menneskerettigheder. Den nuværende kommissær er Dunja Mijatović.

Foruden de ovennævnte institutioner, så består Europarådet af en række organer, som har til formål at hjælpe, overvåge og støtte medlemsstaterne med at sørge for, at de lever op til deres forpligtelser i henhold til de enkelte konventioner.  Her kan bl.a. nævnes CPT (Den europæiske Komité for Forebyggelse af Tortur), ECRI (Den europæiske Kommission mod Racisme og Fremmedhad) og Venedig-Kommissionen, som rådgiver i forbindelse med demokratiske forfatninger og institutioner.

Alle ovennævnte institutioner arbejder for at støtte op om demokratiske institutioner og processer i medlemslandene, som er med til at sikre respekten for demokratiske værdier og menneskerettigheder både i dag og i fremtiden.

Følg os på de sociale medier

Kontakt

Europabevægelsen
Rosenørns Allé 35, 1.th.
1970 Frederiksberg C

Telefon: +45 33 141 141
CVR: 46113128
Mail: europabevaegelsen@europabevaegelsen.dk

HAR MODTAGET TILSKUD FRA