Oplæg og generalforsamling for Europabevægelsen København

Oplæg og generalforsamling for Europabevægelsen København

Indlæg og spørgsmål: Hvor går EU hen
Europa står overfor de største udfordringer siden murens fald. Det stiller krav om sammenhold i Europa og det gør Europabevægelsen mere relevant end nogensinde. Kom derfor til generalforsamling og giv din mening til kende. Vi vil også meget gerne have nye engagerede og aktive medlemmer i bestyrelsen for at løfte debatten om EU’s fremtid.

For at sætte scenen har vi inviteret tidligere ambassadør i Frankrig og flere andre EU lande Kirsten Biering, som vil indlede aftenen med at stille spørgsmålet: Hvor går EU hen?

Kirsten Biering, som er tilknyttet både Tænketanken Europa og DIIS, taler om den tysk-franske ekspertgruppes rapport om reformering og udvidelse af EU. Se rapporten her.

Oplægget kommer til at foregå fra kl. 19.30 til ca. kl. 20.30.

——————————————————————————————————————————————–

Så er det atter blevet tid til at afholde generalforsamling hos Europabevægelsen i Region København. Bestyrelsen håber på godt fremmøde af vores medlemmer, da der er flere spændende ting på programmet.

Kl. ca. 20.30 til ca. kl. 22.00
Generalforsamling
I henhold til de opdaterede vedtægter fra marts 2023

Indkaldelse til generalforsamling
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen senest fire uger før afholdelsen med angivelse af dagsorden. Indkaldelse skal ske ved direkte skriftlig meddelelse til alle foreningens medlemmer, fx e-mail og på Den Danske Europabevægelses hjemmeside.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes til regionsformanden, senest 14 dage inden generalforsamlingen. Undtaget herfra er forslag til politiske udtalelser, ændringsforslag til fremsendte forslag og forslag til henstillinger til regionsbestyrelsen, som konkluderer regionsbestyrelsens beretning.

Dagsorden for generalforsamlingen
Regionens ordinære generalforsamling styres ud fra en fast dagsorden, som minimum skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent og referent (Dirigent se nedenfor. Bestyrelsen står for referat)
3. Godkendelse af generalforsamlingens rettidige indkaldelse
4. Godkendelse af dagsorden
5. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
6. Forelæggelse af det reviderede regnskab (regionsforeningen har ikke egen økonomifunktion, så punktet udgår)
7. Drøftelse af foreningens fremtidige virksomhed (se vedlagte aktivitetsplan / årshjul)
8. Behandling af indkomne forslag

9. Valg af:
a. Regionsformand (Peter Stenbjerre genopstiller)
b. Næstformand (Peder Mogensen genopstiller)
c. Kasserer (udgår da regionen ikke har egen økonomifunktion)
d. Indtil 6 bestyrelsesmedlemmer (Leif Østerholt og Markus Buch Nordgaard genopstiller. Anders Grønbæk nyopstiller)
e. Indtil 3 suppleanter (i prioriteret rækkefølge)
f. 1 revisor og 1 suppleant (udgår da regionen ikke har egen økonomifunktion)
g. Et antal medlemmer, samt stedfortræder for regionsformanden til Den Danske Europabevægelses hovedbestyrelse, jf. vedtægt for Den Danske Europabevægelse §9, stk 2
h. Indtil 3 suppleanter (i prioriteret rækkefølge)
i. Regionsgeneralforsamlingen udpeger et antal delegerede til Den Danske Europabevægelses landsmøde ifølge vedtægt for Den Danske Europabevægelse § 6, stk 2. Landsmøde afholdes 4. maj 2024 sted vides
endnu ikke.

10.Eventuelt

Der serveres vand, sodavand og chips i løbet af aftenen. Der er ikke aftensmad.

Tid og sted:
Mandag d. 25. marts 2024 kl. 19.30 til ca. kl. 22.00
Salon K hos Huset i Magstræde
Rådhusstræde 13, 1466 København K

Arrangement information

  Rådhusstræde 13, København K, 1466, Denmark
}  marts 25, 2024
  mandag, 19:30 til 22:00

Arrangør

   Europabevægelsen region København

Arrangement lokation

Del arrangement